ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก  จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ที่ วุฒิการศึกษา จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ปริญญาเอก 0 0 0
2 ปริญญาโท 8 0 8
3 ปริญญาตรี 66 0 66
4 ปวส./อนุปริญญา 7 0 7
5 ปวช./ม.6 6 0 6
6 ต่ำกว่า ม.6 8 0 8
รวม 95 0 95