ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก  จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ที่ วุฒิการศึกษา จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ปริญญาเอก 0 0 0
2 ปริญญาโท 5 0 5
3 ปริญญาตรี 58 0 58
4 ปวส./อนุปริญญา 9 0 9
5 ปวช./ม.6 6 0 6
6 ต่ำกว่า ม.6 10 0 10
รวม 88 0 88