วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   สาขาวิชาการโรงแรม  ห้อง 1/1  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559)
โครงสร้าง ชั้นที่…1 
ภาคเรียนที่…..1/2559… ภาคเรียนที่….2/2559….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 0 2 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 0 1
 ภาคเรียนที่   1                            8 0 8 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 0 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 0 2
 ภาคเรียนที่   2                          7 0 7 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 0 2 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2 0 2
    2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 0 2 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 2 0 2
                     
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2700-1002 ศิลปวัฒนธรรมไทย 1 2 2 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 2 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )           2700-1001 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            1 2 2           2700-1004 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2 0 2
 ภาคเรียนที่   2                          4 4 6           2700-1007 ธุรกิจโรงแรม 2 0 2
                       
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2701-2002 การพัฒนาบุคลิคภาพ 1 2 2 2701-2004 งานแม่บ้านโรงแรม 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            1 2 2           2701-2006 ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 2 2 3
 ภาคเรียนที่   2                          4 4 6                    
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2701-2106 การพัสดุโรงแรม 2 0 2 2701-2103 ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0 2701-2109 แกะสลักผักและผลไม้ 2 2 3          
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0 2701-2120 การจัดดอกไม้ 2 2 3          
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2701-2107 เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน 2 0 2          
ภาคเรียนที่ 1 2 0 2                    
ภาคเรียนที่ 2  0 0 0                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 0 2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            18 10 22     18 12 23
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   สาขาวิชาการโรงแรม  ห้อง 2/1  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559)
โครงสร้าง ชั้นที่…2.. 
ภาคเรียนที่…..3/2560… ภาคเรียนที่….4/2560….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  0 2 1 2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            2 4 4 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1 2 2 2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 0 1
 ภาคเรียนที่   2                          2 4 4 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 0 1 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  0 2 1
                       
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 0 2 2700-1005 เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 2 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต ) 2700-1003 ศิลปะการให้บริการ 1 2 2          
 ภาคเรียนที่   1                            3 2 4                    
 ภาคเรียนที่   2                          1 2 2                    
                       
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2701-2005 งานบริการอาหารแลเครื่องดื่ม 2 2 3 2701-2001 ความปลอดภัยในโรงแรม 2 0 2
 ภาคเรียนที่   1                            2 2 3           2701-2007 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          3 2 4           2701-2009 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 1 2 2
                           
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2701-2105 ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1 2 2 2701-2101 สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            2 4 4 2701-2113 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1 2 2 2701-2110 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          2 4 4                    
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1 0 1 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2 0 2
ภาคเรียนที่ 1 3 2 4 2701-2108 เบเกอรี่ 2 2 3 2701-2118 งานซักรีด 1 2 2
ภาคเรียนที่ 2  2 2 4                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            12 16 19     12 18 20
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   สาขาวิชาการโรงแรม  ห้อง 3/1 (น.ศ.ปีการศึกษา 2559)
โครงสร้าง ชั้นที่…3.. 
ภาคเรียนที่…..5/2561… ภาคเรียนที่….6/2561….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)                     
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                  
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)           2700-1006 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 0 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )                    
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          2 0 2                    
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต)           2701-2003 งานครัวโรงแรม 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0           2701-2008 งานส่วนหน้าโรงแรม 1 2 3
 ภาคเรียนที่   2                          3 4 6           2701-2010 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 2 2
                         
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)           2701-2102 ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0           2701-2104 ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          2 4 4                    
                     
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 4 หน่วยกิต           2701-8501 โครงการ 4 0 4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                    
ภาคเรียนที่ 1 0 0 0                    
ภาคเรียนที่ 2  0 0 0                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)   2701-8001 ฝึกงาน 0 320 4        
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            0 322 4     12 12 18