วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม   สาขาวิชาการตลาด  ห้อง 1/1  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2559
โครงสร้าง ชั้นที่…1 
ภาคเรียนที่…..1/2559… ภาคเรียนที่….2/2559….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 0 2 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 0 1
 ภาคเรียนที่   1                            8 2 9 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 0 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 0 2
 ภาคเรียนที่   2                          7 0 7 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 0 2 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2 0 2
    2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 0 2 2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 0 1
    2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0 2 1 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 0 1
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 0 2 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 1 2 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต ) 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 2 2 2200-1005 การขายเบื้องต้น 2 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            7 6 10 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 1 2 2 2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          3 6 6 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 2 0 2          
    2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1 2 2          
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2202-2001[1] ศิลปะการขาย 2 2 3 2202-2006 การส่งเสริมการขาย 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            2 2 3                    
 ภาคเรียนที่   2                          2 2 3                    
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)                  
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2000-1505 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1 0 1 2202-9001 การประชาสัมพันธ์ 1 2 2
ภาคเรียนที่ 1 3 0 3 2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ 2 0 2          
ภาคเรียนที่ 2  1 2 2                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน) 5                
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 0 2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            20 12 25     13 12 18
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม   สาขาวิชาการตลาด  ห้อง 2/1  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2560
โครงสร้าง ชั้นที่…2.. 
ภาคเรียนที่…..3/2560… ภาคเรียนที่….4/2560….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0 2 1 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0 2 1
 ภาคเรียนที่   1                            1 4 3 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1 2 2 2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริกา 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          1 4 3                    
                       
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2 0 2          
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )                    
 ภาคเรียนที่   1                            2 0 2                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
                       
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2202-2003 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 2 2 3 2202-2002 การหาข้อมูลทางการตลาด 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            2 2 3           2202-2005 การโฆษณา 1 4 3
 ภาคเรียนที่   2                          3 6 6           2202-2007 การจัดแสดงสินค้า 1 4 3
                           
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2202-2102 การขายตรง 2 2 3 2202-2107 การประกันภัย 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            6 6 9 2202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง 2 2 3 2202-2109 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          4 4 5 2202-2113 การขายออนไลน์ 2 2 3          
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2203-2004 งานสารบรรณ 1 2 2 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2 0 2
ภาคเรียนที่ 1 1 2 2                    
ภาคเรียนที่ 2  2 0 2                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            12 16 19     11 20 19
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม   สาขาวิชาการตลาด  ห้อง 3/1 (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2561
โครงสร้าง ชั้นที่…3.. 
ภาคเรียนที่…..5/2561… ภาคเรียนที่….6/2561….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)                     
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                  
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)                    
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )                    
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต)           2202-2004 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0           2202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2 2 3
 ภาคเรียนที่   2                          4 4 6                    
                         
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)           2202-2104 การบรรจุภัณฑ์ 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0           2212-2108 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          2 4 4                    
                     
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 4 หน่วยกิต           2202-8501 โครงการ 4 0 4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)           2202-9003 การบริหารเวลา 3 0 3
ภาคเรียนที่ 1 0 0 0                    
ภาคเรียนที่ 2  3 0 3                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)   2202-8001 ฝึกงาน 0 320 4        
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            0 322 4     13 10 17