วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้อง 1/1, 1/2  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559)  2559
โครงสร้าง ชั้นที่…1 
ภาคเรียนที่…..1/2559… ภาคเรียนที่….2/2559….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 0 2 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 0 1
 ภาคเรียนที่   1                            8 2 9 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 0 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 0 2
 ภาคเรียนที่   2                          7 0 7 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 0 2 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2 0 2
    2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 0 2 2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 0 1
    2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0 2 1 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 0 1
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2101-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 0 2 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 1 2 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต ) 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 2 2 2200-1005 การขายเบื้องต้น 2 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            7 6 10 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 1 2 2 2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          3 6 6 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 2 0 2          
    2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1 2 2          
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต)  [1]                  
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)         2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          2 2 3                    
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2204-2111 อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 1 2 2 2204-2110 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1 2 2
ภาคเรียนที่ 1 1 2 2                    
ภาคเรียนที่ 2  1 2 2                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน) 4                
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 0 2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            16 12 21     13 12 18
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้อง 2/1, 2/2  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559)  2560
โครงสร้าง ชั้นที่…2.. 
ภาคเรียนที่…..3/2560… ภาคเรียนที่….4/2560….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0 2 1 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0 2 1
 ภาคเรียนที่   1                            1 4 3 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1 2 2 2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          1 4 3                    
                       
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2 0 2          
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )                    
 ภาคเรียนที่   1                            2 0 2                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
                       
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1 2 2 2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            4 6 7 2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2 2 3 2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2 2 3
 ภาคเรียนที่   2                          4 4 6 2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 2 2 2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2 2 3
        2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2 2 3          
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ 1 2 2 2204-2101 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            1 2 2           2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2 2 3
 ภาคเรียนที่   2                          5 6 8           2204-2105 โปรแกรมกราฟิก 2 2 3
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2 0 2 2701-2002 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2 2
ภาคเรียนที่ 1 2 0 2                    
ภาคเรียนที่ 2  1 2 2                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            12 16 19     13 20 22
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้อง 3/1, 3/2  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559)  2561
โครงสร้าง ชั้นที่…3.. 
ภาคเรียนที่…..5/2561… ภาคเรียนที่….6/2561….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)                     
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                  
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)                    
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )                    
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต)           2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0           2204-2009 การสร้างเว็บไซต์ 2 2 3
 ภาคเรียนที่   2                          3 4 5                    
                         
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)           2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0           2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 2 2 3
 ภาคเรียนที่   2                          5 6 8           2204-2109 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1 2 2
                     
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 4 หน่วยกิต           2204-8501 โครงการ 4 0 4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)           2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ 2 0 2
ภาคเรียนที่ 1 0 0 0                    
ภาคเรียนที่ 2  2 0 2                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)   2204-8001 ฝึกงาน 0 320 4        
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            0 322 4     14 12 19

[1]
Krataai: