วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม   สาขาวิชา การบัญชี  ห้อง 1/1, 1/2 (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2559
โครงสร้าง ชั้นที่…1 
ภาคเรียนที่…..1/2559… ภาคเรียนที่….2/2559….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 0 2 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 0 2
 ภาคเรียนที่   1                            8 2 9 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 0 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 0 2
 ภาคเรียนที่   2                          8 0 8 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 0 2 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2 0 2
    2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 0 2 2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 0 1
    2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0 2 1 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 0 1
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2101-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 0 2 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2 0 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต ) 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 2 2 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            3 2 4 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 1 2 2 2200-1005 การขายเบื้องต้น 2 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          4 4 6 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 2 0 2 2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1 2 2
    2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1 2 2          
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต)                    
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)                  
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)           2200-1008 กฏหมายพาณิชย์ 2 0 2
ภาคเรียนที่ 1             2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2 0 2
ภาคเรียนที่ 2  0 0 0                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 0 2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            15 10 19     17 8 20
       
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม   สาขาวิชาการบัญชี  ห้อง 2/1, 2/2 (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2560
โครงสร้าง ชั้นที่…2.. 
ภาคเรียนที่…..3/2560… ภาคเรียนที่….4/2560….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  0 2 1 2000-1219 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบัญชี 0 2 1
 ภาคเรียนที่   1                            1 4 3 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1 2 2 2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริกา 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          1 4 3                    
                       
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)                    
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )                    
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
                       
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2201-2001 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า 2 2 3 2201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            7 4 9 2201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2 2 3 2201-2006 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 3 0 3
 ภาคเรียนที่   2                          5 2 6 2201-2005 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี 3 0 3          
        2201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2 2 3          
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2201-2102 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 2 2 3 2201-2103 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            4 4 6 2201-2104 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 2 2 3 2201-2106 การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2 2 3
 ภาคเรียนที่   2                          10 4 12           2201-2107 การบัญชีตั๋วเงิน 3 0 3
                  2201-2108 การบัญชีสินค้า 3 0 3
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)           2201-2109 การจัดการสินค้าคงคลัง 1 2 2
ภาคเรียนที่ 1 0 0 0                    
ภาคเรียนที่ 2  1 2 2                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            14 16 21     17 14 23
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม   สาขาวิชาการบัญชี  ห้อง 3/1, 3/2 (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2561
โครงสร้าง ชั้นที่…3.. 
ภาคเรียนที่…..5/2561… ภาคเรียนที่….6/2561….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)                     
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                  
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)                    
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )                    
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต)           2201-2004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 2 2 3
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0           2201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี 1 4 3
 ภาคเรียนที่   2                          3 6 6                    
                         
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)           2201-2105 การบัญชีกิจการพิเศษ 3 0 3
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          3 0 3                    
                     
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 4 หน่วยกิต           2201-8501 โครงการ 4 0 4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)           2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ 1 2 2
ภาคเรียนที่ 1 0 0 0           2701-2002 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2 2
ภาคเรียนที่ 2  2 4 4                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)   2201-8001 ฝึกงาน 0 320 4        
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            0 322 4     12 12 17