วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ห้อง 1/1  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559 ) พ.ศ.2559
โครงสร้าง ชั้นที่…1 
ภาคเรียนที่…..1/2559… ภาคเรียนที่….2/2559….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 0 2 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 0 1
 ภาคเรียนที่   1                            7 0 7 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 0 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 0 2
 ภาคเรียนที่   2                          5 2 6 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 0 2 2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2 0 2
    2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 0 1 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0 2 1
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2100-1301 เขียนแบบเบื้องต้น 1 3 2 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 2 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต ) 2106-1001 พื้นฐานงานไม้ 0 6 2          
 ภาคเรียนที่   1                            1 9 4 2106-1002 พื้นฐานงานปูน 0 6 2          
 ภาคเรียนที่   2                          1 2 2 2106-1003 วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 2 0 2          
    2106-1004 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2 0 2          
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต)           2106-2003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง 2 3 3
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0           2106-2006 วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 2 2 0 2
 ภาคเรียนที่   2                          4 3 7           2106-2009 งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 0 6 2
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)           2106-2102 งานปูนตกแต่งผิว 0 6 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 2                    
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 2 2 2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1 0 1
ภาคเรียนที่ 1 1 3 2                    
ภาคเรียนที่ 2  0 0 0                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 0 2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            13 19 19     11 21 18
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ห้อง 2/1   (น.ศ.ปีการศึกษา 2559 ) พ.ศ.2560
โครงสร้าง ชั้นที่…2.. 
ภาคเรียนที่…..3/2560… ภาคเรียนที่….4/2560….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1206 การเขียนในชีวิตประจำวัน 0 2 1 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างในอุตสาหกรรม 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            1 4 3 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1 2 2 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0 2 1
 ภาคเรียนที่   2                          1 4 3                    
                       
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 2 2 2106-1005 การสำรวจงานก่อสร้าง 1 1 3 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )           2106-1006 กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2 0 2
 ภาคเรียนที่   1                            1 2 2                    
 ภาคเรียนที่   2                          3 3 4                    
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2106-2002 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2 3 3 2106-2001 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1 9 4
 ภาคเรียนที่   1                            4 8 7 2106-2004 ประมาณราคางานโครงสร้าง 1 2 2 2106-2005 ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          2 11 6 2106-2010 งานสีและการเคลือบผิว 1 3 2 2106-2008 หุ่นจำลองโครงสร้าง 1 3 2
                         
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2106-2103 งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ 1 3 2 2106-2105 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1 4 3
 ภาคเรียนที่   1                            4 7 7 2106-2104 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 4 3          
 ภาคเรียนที่   2                          1 4 3 2106-2113 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับช่างก่อสร้าง 2 0 2          
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                    
ภาคเรียนที่ 1 0 0 0                    
ภาคเรียนที่ 2  0 0 0                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            10 23 19     8 27 18
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ห้อง 3/1 (น.ศ.ปีการศึกษา 2559 ) พ.ศ.2561
โครงสร้าง ชั้นที่…3.. 
ภาคเรียนที่…..5/2561… ภาคเรียนที่….6/2561….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)            2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 0 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0           2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 0 1
 ภาคเรียนที่   2                          3 0 3                    
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)           2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 0 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )                    
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          2 0 2                    
                       
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต)           2106-2007 การสำรวจงานก่อสร้าง 2 1 3 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          1 3 2                    
                         
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2106-2101 ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 0 12 4 2106-2106 คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 12 4           2106-2111 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2 0 2
 ภาคเรียนที่   2                          5 2 6           2106-2115 เทคนิคคอนกรีต 2 0 2
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 4 หน่วยกิต           2106-8501 โครงการ 4 * 4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2106-2109 อุปกรณ์อาคาร 2 0 2 2106-2108 ไฟฟ้าในอาคาร 1 3 2
ภาคเรียนที่ 1 2 0 2           2106-2110 งานเชื่อมเบื้องต้น 1 3 2
ภาคเรียนที่ 2  4 6 6           2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2 0 2
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)   2106-8001 ฝึกงาน * 320 4        
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            2 334 10     19 13 23