วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ห้อง 1/1 , 1/2  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559 ) พ.ศ.2559
โครงสร้าง ชั้นที่…1 
ภาคเรียนที่…..1/2559… ภาคเรียนที่….2/2559….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 0 2 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 0 1
 ภาคเรียนที่   1                            7 0 7 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 0 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 0 2
 ภาคเรียนที่   2                          5 2 6 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 0 2 2000-1404 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2 0 2
    2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 0 1 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0 2 1
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 2 2 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1 0 6 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต ) 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1 3 2 2101-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 0 2
 ภาคเรียนที่   1                            2 5 4 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 0 2          
 ภาคเรียนที่   2                          2 6 4                    
                       
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1 3 2 2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0 3 1
 ภาคเรียนที่   1                            2 6 4 2105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 2 2105-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1 3 2
 ภาคเรียนที่   2                          1 6 6           2105-2005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2 3 3
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)           2105-2101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2 0 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          2 0 2                    
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1 3 2 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2 0 2
ภาคเรียนที่ 1 1 3 2                    
ภาคเรียนที่ 2  0 0 0                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 0 2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            14 16 19     14 19 20
       
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ห้อง 2/1 , 2/2  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559 ) พ.ศ.2560
โครงสร้าง ชั้นที่…2.. 
ภาคเรียนที่…..3/2560… ภาคเรียนที่….4/2560….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1206 การเขียนในชีวิตประจำวัน 0 2 1          
 ภาคเรียนที่   1                            3 4 5 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1 2 2 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างในอุตสาหกรรม 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          2 2 3 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 0 2 2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 0 1
                       
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1 3 2 2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1 3 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )           2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1 3 2
 ภาคเรียนที่   1                            1 3 2                    
 ภาคเรียนที่   2                          2 6 4                    
                       
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 1 3 2 2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ 1 3 2
 ภาคเรียนที่   1                            4 9 7 2105-2008 เครื่องเสียง 1 3 2 2105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์ 2 3 3
 ภาคเรียนที่   2                          3 6 5 2105-2009 เครื่องรับวิทยุ 2 3 3          
                         
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2105-2109 งานบริการคอมพิวเตอร์ 1 3 2 2105-2105 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 3 2
 ภาคเรียนที่   1                            3 9 6 2105-2106 สายส่งและสายอากาศ 1 3 2 2105-2110 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 3 2
 ภาคเรียนที่   2                          2 6 4 2105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 2          
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)           2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1 0 1
ภาคเรียนที่ 1 0 0 0                    
ภาคเรียนที่ 2  1 0 1                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            11 27 20     10 22 17
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ห้อง 3/1 , 3/2  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559 ) พ.ศ.2561
โครงสร้าง ชั้นที่…3.. 
ภาคเรียนที่…..5/2561… ภาคเรียนที่….6/2561….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0 2 1          
 ภาคเรียนที่   1                            0 2 1                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)           2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1 3 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )                    
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          1 3 2                    
                       
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต)           2105-2007 วงจรดิจิตอล 1 3 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          1 3 2                    
                         
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2105-2117 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 2 2105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 3 2
 ภาคเรียนที่   1                            1 3 2           2105-2111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 3 3
 ภาคเรียนที่   2                          4 9 7           2105-2113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 1 3 2
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 4 หน่วยกิต           2105-8501 โครงการ  4 0 4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2105-5104 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4   216 4 2105-2119 เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 1 3 2
ภาคเรียนที่ 1 0 216 4                    
ภาคเรียนที่ 2  1 3 2                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)   2105-8001 ฝึกงาน   320 4        
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            1 5 11     11 20 17