วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2557
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างยนต์ ทวิภาคี  ห้อง 1/1 (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2559
โครงสร้าง ชั้นที่…1 
ภาคเรียนที่…..1/2559… ภาคเรียนที่….2/2559….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 0 2 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 0 1
 ภาคเรียนที่   1                            8 0 8 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 0 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 0 2
 ภาคเรียนที่   2                          6 2 7 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2 0 2 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างในอุตสาหกรรม 1 2 2
    2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 0 2 2000-1403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2 0 2
                       
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 0 2 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1 3 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต ) 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 2 2 2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1 3 2
 ภาคเรียนที่   1                            3 2 4 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 0 2          
 ภาคเรียนที่   2                          2 6 4 2100-1003  งานฝึกฝีมือ 1 0 6 2          
        2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1 3 2          
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2 0 2 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์ 2 3 3
 ภาคเรียนที่   1                            2 0 2                    
 ภาคเรียนที่   2                          2 3 3                    
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)                    
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1 0 1 2101-2102 งานจักรยานยนต์ 1 6 3
ภาคเรียนที่ 1 1 3 2 2101-9004 งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1 3 2 2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 3
ภาคเรียนที่ 2  0 0 0                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 0 2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            18 16 23     13 22 20
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างยนต์ ทวิภาคี  ห้อง 2/1 (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2560
โครงสร้าง ชั้นที่…2.. 
ภาคเรียนที่…..3/2560… ภาคเรียนที่….4/2560….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0 2 1 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0 2 1
 ภาคเรียนที่   1                            0 2 1                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 2 1                    
                       
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)                    
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )                    
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2 3 3 2101-2003 งานส่งกำลังรถยนต์ 2 3 3
 ภาคเรียนที่   1                            4 6 6 2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 2 3 3 2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์ 2 3 3
 ภาคเรียนที่   2                          4 6 6                    
                         
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2101-5101 ปฏิบัติงานยานยนต์ 1 0 162 3 2101-5103 ปฏิบัติงานยานยนต์ 3 0 162 3
 ภาคเรียนที่   1                            0 324 6 2101-5102 ปฏิบัติงานยานยนต์ 2 0 162 3 2101-5104 ปฏิบัติงานยานยนต์ 4 0 216 4
 ภาคเรียนที่   2                          0 378 7                    
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)                    
ภาคเรียนที่ 1 0 0 0                    
ภาคเรียนที่ 2  0 0 0                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            4 334 13     4 388 14
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างยนต์ ทวิภาคี  ห้อง 3/1 (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2561
โครงสร้าง ชั้นที่…3.. 
ภาคเรียนที่…..5/2561… ภาคเรียนที่….6/2561….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)            2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 0 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0         2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 0 1
 ภาคเรียนที่   2                          3 2 4           2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0 2 1
              2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 0 1
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)           2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1 3 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )           2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1 3 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          2 6 4                    
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต)           2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล 3 0 3
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0           2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 3 2
 ภาคเรียนที่   2                          4 3 5           2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1 3 2
                   
                           
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2101-5105 ปฏิบัติงานยานยนต์ 5 0 216 4          
 ภาคเรียนที่   1                            0 432 8 2101-5106 ปฏิบัติงานยานยนต์ 6 0 216 4          
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 4 หน่วยกิต           2101-8501 โครงการ  4 0 4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)           2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2 0 2
ภาคเรียนที่ 1 0 0 0                    
ภาคเรียนที่ 2  2 0 2                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)   2101-8001 ฝึกงาน   320 4        
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            0 754 12     17 16 22