วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ห้อง 1/1 (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2559
โครงสร้าง ชั้นที่…1 
ภาคเรียนที่…..1/2559… ภาคเรียนที่….2/2559….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 0 2 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 0 1
 ภาคเรียนที่   1                            6 2 7 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1 2 2 2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างในอุตสาหกรรม 1 2 2
 ภาคเรียนที่   2                          6 2 7 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 0 2 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2 0 2
    2000-1504 อาเซียนศีกษา 1 0 1 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 0 2
                       
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต) 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1 3 2 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 0 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต ) 2101-1003 งานฝึกฝีมือ 1 0 6 2 2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1 3 2
 ภาคเรียนที่   1                            1 9 4 2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1 3 2          
 ภาคเรียนที่   2                          3 3 4 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1 3 2          
                       
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2102-2003[1] ทฤษฎีเครื่องมือกล 2 0 2 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1 3 2
 ภาคเรียนที่   1                            3 2 4 2102-2004 วัดละเอียด 1 2 2 2102-2008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2 6 4
 ภาคเรียนที่   2                          3 9 6                    
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)                  
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0                    
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2104-2115 เทคนิคการจัดการพลังงาน 2 0 2 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 2 2
ภาคเรียนที่ 1 1 3 2                    
ภาคเรียนที่ 2  0 0 0                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1   2 0 2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            14 21 21     13 18 19
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ห้อง 2/1 (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2560
โครงสร้าง ชั้นที่…2.. 
ภาคเรียนที่…..3/2560… ภาคเรียนที่….4/2560….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 0 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 0 2
 ภาคเรียนที่   1                            3 0 3 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 0 1 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0 2 1
 ภาคเรียนที่   2                          2 2 3                    
                       
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)           2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 2 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )           2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1 3 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          2 5 4                    
                       
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2102-2005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2 0 2          
 ภาคเรียนที่   1                            5 3 6 2102-2007 กรรมวิธีการผลิต 2 0 2          
 ภาคเรียนที่   2                          0 0 0 2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1 3 2          
                           
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2102-2101 เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1 3 2 2102-2103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2 6 4
 ภาคเรียนที่   1                            5 9 8 2102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2 6 4 2102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 0 6 2
 ภาคเรียนที่   2                          4 12 8 2102-2110 ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2 0 2 2102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2 0 2
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 0 หน่วยกิต                
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2111-2002 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2 0 2          
ภาคเรียนที่ 1 2 0 2                    
ภาคเรียนที่ 2  0 0 0                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)                  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            15 14 19     8 21 15
วิทยาลัยเทคนิคตาก
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ห้อง 3/1  (น.ศ.ปีการศึกษา 2559) 2561
โครงสร้าง ชั้นที่…3.. 
ภาคเรียนที่…..5/2561… ภาคเรียนที่….6/2561….
รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดทักษะชีวิต  (ไม่น้อยกว่า 22  หน่อยกิต)  2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0 2 1 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0 2 1
 ภาคเรียนที่   1                            0 2 1                  
 ภาคเรียนที่   2                          0 2 1                    
2. หมวดทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)           2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 0 2
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐาน ( 18 หน่วยกิต )                    
 ภาคเรียนที่   1                            0 0 0                    
 ภาคเรียนที่   2                          2 0 2                    
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (  24 หน่วยกิต) 2102-2006 กลศาสตร์เครื่องมือกล 2 0 2 2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 2
 ภาคเรียนที่   1                            3 3 4 2102-2010 อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1 3 2 2102-2011 อบชุบโลหะ 1 3 2
 ภาคเรียนที่   2                          2 5 4                    
                         
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2102-2104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0 6 2 2102-2109 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0 6 2
 ภาคเรียนที่   1                            0 6 2           2102-2207 ปั๊มโลหะเบื้องต้น 1 3 2
 ภาคเรียนที่   2                          1 9 4                    
                     
                           
   2.4 โครงการ(4หน่วยกิต) 4 หน่วยกิต           2102-8501 โครงการ 4 0 4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) 2110-2112 โลหะวิทยาเบื้องต้น 2 0 2 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1 3 2
ภาคเรียนที่ 1 2 0 2                    
ภาคเรียนที่ 2  1 3 2                    
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)   2102-8001 ฝึกงาน   320 4        
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2 0
รวม ไม่น้อยกว่า            5 333 13     10 21 17

[1]
Krataai: