ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ข้อมูล ณ. วันที่ 30 กันยายน 2559
1. ประมาณการรายรับ     41,916,846.20 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 9,998,941.20 บาท
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน              6,398,941.20 บาท
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป              3,600,000.00 บาท
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2560 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 31,917,905.00 บาท
งบบุคลากร  13,605,503.00 บาท
งบดำเนินงาน 7,375,500.00 บาท
งบลงทุน บาท
งบเงินอุดหนุน 10,936,902.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น  - บาท
2. ประมาณการรายจ่าย     33,668,723 บาท
งบบุคลากร  13,605,503.00 บาท
 - เงินเดือน              8,876,483.00 บาท
 - ค่าจ้างประจำ              1,240,690.00 บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ              1,920,600.00 บาท
 -  เงินวิทยฐานะ              1,121,120.00 บาท
 -  เงินประจำตำแหน่ง                446,600.00 บาท
งบดำเนินงาน      7,375,500.00 บาท  
 -  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ              7,375,500.00 บาท  
บาท  
งบลงทุน  - บาท  
 -  - บาท  
 
งบเงินอุดหนุน 12,687,720.00 บาท  
 -  ค่าจ้างชั่วคราว              7,887,720.00 บาท  
 -  ครุภัณฑ์              1,800,000.00 บาท  
 -  ค่าตอบแทน              3,000,000.00 บาท  
งบรายจ่ายอื่น  - บาท  
 -  ..............................................  - บาท  
 -  ..............................................  - บาท