ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ข้อมูล ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
1. ประมาณการรายรับ     36,902,727.69 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 8,413,462.38 บาท
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน              7,213,462.38 บาท
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป              1,200,000.00 บาท
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 28,489,265.31 บาท
งบบุคลากร  12,066,925.31 บาท
งบดำเนินงาน 6,795,470.00 บาท
งบลงทุน บาท
งบเงินอุดหนุน 9,626,870.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น บาท
2. ประมาณการรายจ่าย     29,525,947 บาท
งบบุคลากร  12,066,925.00 บาท
 - เงินเดือน              8,331,433.00 บาท
 - ค่าจ้างประจำ              1,061,247.00 บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ              1,382,955.00 บาท
 -  เงินวิทยฐานะ              1,089,690.00 บาท
 -  เงินประจำตำแหน่ง                201,600.00 บาท
งบดำเนินงาน 5,629,358.00 บาท  
 -  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ              5,629,358.00 บาท  
บาท  
งบลงทุน 9,247,100.00 บาท  
 - เครื่องกลึงพร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง 750,000.00 บาท  
 - อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 2,197,100.00 บาท  
 - ซ่อมแซมอาคาร 6,300,000 บาท  
งบเงินอุดหนุน 11,829,664.00 บาท  
 -  ค่าจ้างชั่วคราว              6,992,904.00 บาท  
 -  ครุภัณฑ์              1,500,000.00 บาท  
 -  ค่าตอบแทน              3,700,000.00 บาท  
งบรายจ่ายอื่น  - บาท  
 -  ..............................................  - บาท  
 -  ..............................................  - บาท