แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิคตาก
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
ข้อมูล ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557 หน่วย : บาท
  ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจ่าย ผลผลิต โครงการ เป็นเงิน
  ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ บกศ. รวม 1.โครงการ................... .......................................... 2.โครงการ................... .......................................... 3โครงการ................... .......................................... 4.โครงการ................... .......................................... รวม  
   22,651,371.12    239,500.00  17,428,475.00            -     282,200.00   31,168,814.02 0 0 0 0 0                   31,168,814.02
 1. แผนงานบริหารและการจัดการศึกษา  19,745,471.12   239,500.00       25,750.00        -    282,200.00  10,860,189.02 0 0 0 0 0  
 - งบบุคลากร            0         0 0
    เงินเดือน    7,574,030.00                                    7,574,030.00
    เงินวิทยฐานะ    1,173,900.00                                    1,173,900.00
    ค่าจ้างประจำ       964,770.00                                      964,770.00
    ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    1,257,232.10                                    1,257,232.10
    ค่าตอบแทนพิเศษ                        
    ค่าครองชีพ                        
 - งบดำเนินงาน                        
ค่าตอบเทน                        
    ค่าจ้างชั่วคราว                        
    ค่าครองชีพ                        
    ค่าธุรการภาคนอกเวลา 130,150.00 239,500.00 25,750.00     395,400.00           395,400.00
    ค่าสอนภาคนอก 1,201,800.00       282,200.00 3,021,200.00           3,021,200.00
    ค่าวิทยากร            0.00            
 - งบลงทุน           0         0 0
 - งบเงินอุดหนุน    7,443,589.02            7,443,589.02         0                7,443,589.02
 - งบรายจ่ายอื่น           0         0 0
                         
 2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา   2,905,900.00 0  17,402,725.00 0 0  20,308,625.00                        20,308,625.00
 - งบบุคลากร            0         0 0
 - งบดำเนินงาน           0         0 0
 - งบลงทุน             0         0 0
ครุภัณฑ์  - ชุดจำลองปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต                        
ขั้นพื้นฐาน    2,905,900.00            2,905,900.00                          2,905,900.00
 - อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์      14,409,725.00      14,409,725.00                        14,409,725.00
 - ซ่อมแซมอาคาร        2,993,000.00        2,993,000.00                          2,993,000.00
 - งบเงินอุดหนุน                           -           0                             -  
 - งบรายจ่ายอื่น           0         0 0