ชื่ออัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก 2. นางละมุล รื่นรวย ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 3. นายชัยกร สุขคำ ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 4. นางสาวจิราวรรณ นันทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 5. นายพนหวัฒน์ ศิริพันธ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก และมี นักเรียน นักศึกษา จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก, วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้ารับการประเมิน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 13 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ