วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:บริษัท จัดหางาน ไทย เวอร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นางสาวปภาวรินทร์ วาปีเค รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล & ธุรการ บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท จัดหางาน ไทย เวอร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน: 5 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ